سرمایه گذاری ، شهرک سازی ، انبوه سازی

« سهامی خاص »

شماره ثبت : 6100

Kosar Azarbaijan Co

Investment, Ulbanization, Mass Housing

« Privately joint stock »

Reg No : 6100

هیات مدیره شرکت

دکتر حسین اسحاقی

رئیس هیات مدیره

دکتر رضا محمدی

نایب رئیس هیات مدیره

مهندس حسین فروتنی

عضو هیات مدیره
مدیرعامل

مهندس امیرعلی قنبری

عضو موظف هیات مدیره

دکتر فرهاد فرهنگی

عضو غیرموظف هیات مدیره

شرکت های همکار در گروه شرکتهای ایرانیان اطلس