ساختمان مسکونی میرداماد

تصاویر ساختمان مسوکنی میرداماد

  • اجرای فونداسیون خرداد 1402

  • اجرای قالب بندی سقف همکف تیر 1402

  • بتن ریزی سقف همکف تیر 1402

  • اجرای آرماتوربندی طبقه اول مرداد 1402

  • اتمام سقف اسکلت طبقه اول شهریور 1402

  • اتمام سقف طبقه دوم و آرماتور بندی طبقه سوم مهر 1402

  • شروع نبش کشی و اجرای اسکلت طبقه چهارم آبان 1402

  • اجرای دیوارها با بلوک AAC آبان 1402

  • اجرای اسکلت طبقه پنجم آذر 1402

آدرس پروژه تبریز، میرداماد ، خیابان دانش ، پشت مسجد نبی اکرم ، کوی جواهر

شرکت های همکار در گروه شرکتهای ایرانیان اطلس