شرکت کوثر آذربایجان

سرمایه گذاری ، شهرک سازی ، انبوه سازی

« سهامی خاص »

شماره ثبت : 6100

Kosar Azarbaijan Co

Investment, Ulbanization, Mass Housing

« Privately joint stock »

Reg No : 6100

هیات مدیره شرکت

مهدی جبل عاملی

رئیس هیات مدیره

مرتضی ترابی

نایب رئیس هیات مدیره

یوسف عطاری

عضو هیات مدیره و مدیرعامل

یعقوب خلیل زاده

عضو هیات مدیره

فیروز آذری فر

عضو هیات مدیره