شرکت کوثر آذربایجان

سرمایه گذاری ، شهرک سازی ، انبوه سازی

« سهامی خاص »

شماره ثبت : 6100

Kosar Azarbaijan Co

Investment, Ulbanization, Mass Housing

« Privately joint stock »

Reg No : 6100

هیات مدیره شرکت

مهدی جبل عاملی

رئیس هیات مدیره

مرتضی ترابی

عضو هیات مدیره

یوسف عطاری

نائب رئیس هیات مدیره

یعقوب خلیل زاده

عضو هیات مدیره

فیروز آذری فر

عضو هیات مدیره